Энцыклапедыя гісторыі Беларусі

Прымачук Іван Платонавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 2003. – Т. 6, кн. 2. – С. 427.

ПРЫМАЧУК Іван Платонавіч (н. 25.5.1936, в. Мацы Кобрынскага р-на), бел. гісторык. Канд. гіст. н. (1980), праф. (2001). Скончыў Мінскі пед. ін-т (1960). Працаваў у школе, Мінскім індустр. тэхнікуме буд. матэрыялаў, Мін-ве вышэйшай і сярэдняй спец. адукацыі БССР, у Бел. эканам. ун-це. З 2000 заг. кафедры гісторыі сусв. цывілізацыі Міжнар. гуманітарна-эканам. ін-та. Даследуе міжнар. сувязі Беларусі ў галіне адукацыі і навукі, станаўленне капі- таліст. адносін на Беларусі ў 2-й пал. 19 — пач. 20 ст. Адзін з аўтараў вучэбных дапаможнікаў ддя ВНУ «Эканамічная гісторыя замежных краін» (2-е выд. 1998), «Эканамічная гісторыя Беларусі» (3-е выд. 1999), «Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый)», кн. «Памяць: Гісторыка-дакументальная

хроніка Кобрынскага раёна» (абодва 2002).

Тв: Участяе Белорусской ССР в подготовке национальных кадров для зарубежных стран. Мн., 1983; Содружество в сфере образовання // Белорусская ССР н социалнстические страны: Укрепление дружбы, сотруд- ничества, братства (1945—1987 гг.). Мн., 1987; Сталыпінская аграрная рэформа і яе ажыццяўленне на Беларусі // З гісторыі эканамічных рэформаў на Беларусі: Мн., 1994. Вып. 1; Прававое рэгуляванне сацыяльна-энамічнай сферы Беларусі (60-я гг. XIX — -пачатак XX ст.) // Гуманіт.-экан. весн. 2000. № 1.